2 mocions presentades per Canviem, per millorar la línia 8 de rodalies i la xarxa pedalable, aprovades per unanimitat del Ple

5 de febrer de 2024

El Ple del passat 30 de gener va aprovar per 13 vots a favor i 0 abstencions/en contra, el text de les dues mocions que Canviem Montmeló va registrar i presentar per debatre:

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA R-8
La R8 és una línia posada en servei el 2011 que uneix Granollers amb Martorell. La idea original era que connectés Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense necessitat de fer-ho a través de Barcelona, però les dificultats tant econòmiques com geogràfiques (túnels travessant la serralada costanera) van fer que naixés escurçada, no valorant en cap cas les necessitats que tenien les comarques i les persones d’una bona mobilitat sostenible. Aquesta és una línia mig oblidada per l’administració, malgrat hauria d’operar com la «columna vertebral» i principal corredor de mobilitat del Vallès.
Des de diversos municipis del Vallès Oriental veiem la necessitat que la línia s’allargui i comenci a Sant Celoni en lloc de Granollers. L’estació de Sant Celoni té capacitat per fer-ho, ja que en aquest moment serveix de capçalera a trens de la línia R2. Al mateix temps, cal ampliar les freqüències, totalment insuficients; cal recordar que el juny de 2022, fa més d’un any, el Govern de la Generalitat va anunciar que duplicaria la freqüència, però per la falta de pressupost no s’ha dut a terme.
Diferents raons donen suport a aquesta proposta:
Connectar amb transport públic poblacions de la comarca entre si i amb el Vallès Occidental amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments per feina, mobilitat obligada de milers de treballadors, i que es pugui accedir a diferents serveis tant administratius com sanitaris.
Reduir el trànsit rodat, lluitant, per tant, contra el canvi climàtic i potenciant les emergents zones de baixes emissions.
Aconseguir una reivindicació llargament esperada, la de que els nostres estudiants puguin accedir a la Universitat Autònoma de Bellaterra des de poblacions que ara ho tenen molt complicat, no tan sols per manca d’un servei directe (ara mateix, un estudiant que vagi en tren per la R2 des de Sant Celoni, Llinars del Vallès, Cardedeu o Les Franqueses ha de fer transbordament a Granollers), sinó també per unes freqüències clarament insuficients. Granollers, Montmeló i Mollet també es beneficiarien de l’increment de freqüències i de la millora de connectivitat amb altres comarques.
Per tot l’exposat, el grup municipal de CANVIEM MONTMELÓ proposa al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer. Instar al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori a:

  1. Que la línia R-8 comenci a Sant Celoni.
  2. Millorar la freqüència de pas dels combois de la R-8 a 15 minuts en hores punta i de 30 minuts en hores vall

Segon. Demanar l’adhesió mitjançant acord de ple dels municipis de Sant Celoni, Llinars del Vallès, Cardedeu, Les Franqueses del Vallès, Granollers, Montmeló, Mollet del Vallès i del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

MOCIÓ PER UN CONSORCI DE LA XARXA PEDALABLE DEL VALLÈS ORIENTAL.
L’actual context d’agreujament de la crisi climàtica fa urgent tota la reducció d’emissions de CO2 que sigui possible, i la mobilitat amb vehicle privat n’és una de les principals causes a la nostra comarca, per la que cal generar alternatives.
Per altra banda, la qualitat de l’aire dels entorns urbans on vivim no ofereixen les condicions recomanades per l’OMS respecte la salut de les persones, especialment dels infants i gent més vulnerable, fent necessària també una reducció de les emissions dels vehicles motoritzats que circulen diàriament per les nostres ciutats i pobles.
Les alternatives per reduir l’ús del vehicle privat motoritzat a la nostra comarca passen per la mobilitat activa (caminar i pedalar), el transport
públic, el vehicle elèctric compartit, així com les diverses combinacions entre aquestes opcions.
La bicicleta és una de les alternatives que permet resoldre de forma efectiva gran part dels desplaçaments quotidians en l’àmbit urbà, periurbà i entre municipis veïns, però en canvi és la que disposa de menys espais adequats per circular, especialment en l’àmbit interurbà o periurbà, on sovint manca un espai segregat del trànsit motoritzat per circular amb seguretat.
Si bé la comarca, més enllà dels eixos fluvials, presenta una topografia que pot dificultar l’ús quotidià de la bici, cal tenir en compte la bici elèctrica com una opció factible que augmenta l’espectre de persones que en poden fer ús per moure’s entre poblacions veïnes que es troben a poca distància, i per canalitzar la primera i última milla de zones poc denses fins a estacions de transport públic interurbà.
Tot i que els municipis, molt o poc, van avançant en la configuració de xarxes pedalables per facilitar l’ús de la bici en la mobilitat interna, queda molt, massa, per fer en la interconnexió de les diferents poblacions, en l’accés a polígons industrials o en l’articulació de vies pedalables d’accés al medi natural. L’execució puntual de trams de connexions interurbanes al ritme que s’ha estat fent els darrers anys no permetrà disposar d’una xarxa mínimament operativa fins d’aquí diverses dècades, i no podem esperar tant.
La dimensió interurbana de la infraestructura pedalable és doncs un àmbit estratègic en el que cal avançar si es vol potenciar la bici com alternativa de mobilitat quotidiana, i en el que cap administració, més enllà d’actuacions puntuals disperses, està tenint una estratègia de desplegament efectiva, integrant la planificació, el disseny, el finançament, l’execució i la gestió de la infraestructura pedalable, tenint com a referència el mapa de connexions pedalables previstes al PEMV (Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos).
Ens cal dons un ens que sigui àgil i capaç de planificar, projectar solucions, captar finançament i executar projectes de connexions pedalables entre les poblacions del Vallès Oriental per als propers anys. Un ens on conflueixin les aportacions i recursos de Municipis, Consell Comarcal, Diputació i Generalitat, i que sigui capaç de captar finançament extern de convocatòries estatals o europees per tirar endavant els projectes, entenent-lo com una fórmula de desplegament de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta al territori.
Ens imaginem un ens que pugui, a més, plantejar-se la gestió de serveis de mobilitat relacionats amb la bicicleta, com la gestió del sistema d’aparcaments segurs a les estacions, i la gestió de flotes d’última milla en aquestes, tenint en compte la diversitat de la comarca, en la que cal resoldre dinàmiques de mobilitat en zones industrialitzades, connexió d’urbanitzacions als corredors principals de mobilitat o l’accés al medi natural des d’una perspectiva turística i a l’hora de preservació de la biodiversitat i respecte als entorns naturals protegits.
Per tot això, considerem estratègica la formació d’un Consorci (o d’altra forma o instrument jurídic equivalent) de la Xarxa pedalable del Vallès Oriental (deixant oberta la possibilitat que l’àmbit territorial pugui ser més ampli), adaptant models com el del Consorci de les Vies Verdes de
Girona a la realitat del nostre territori, que faci possible el desplegament d’una xarxa de connexions pedalables entre les poblacions de la comarca per als propers anys, i que permeti situar la bici com una alternativa de mobilitat per a molta més població.
Per tots aquest motius, els grup municipal de Canviem Montmeló proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
A C O R D S
1.- Donar suport a la proposta de creació d’un Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental, realitzada
per les entitats i col·lectius pro-foment de la mobilitat activa i sostenible de la comarca. Deixant oberta la possibilitat de que l’àmbit territorial pugui ser més ampli que la pròpia comarca.
2.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Montmeló de participar al futur Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental (o de l’àmbit territorial que es defineixi).
3.- Demanar al Consell Comarcal que articuli durant el primer trimestre de 2024 un espai de comissió per assentar les bases i fer la proposta de
configuració del Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental (o de l’àmbit territorial que es defineixi); en coordinació amb la resta de municipis de la comarca, incloent la presència de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per garantir la representació de tots els nivells de l’administració implicats, i en col·laboració amb les entitats proposants del consorci.
4.- Donar compte d’aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i sol·licitar la seva adhesió a la voluntat de creació del Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental (o de l’àmbit territorial que es defineixi).