Moció d’Adhesió de l’Ajuntament de Montmeló a l’Associació de municipis i entitats a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP)

26 de maig de 2020
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montmeló com a membre de ple dret a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP).

Atès que l’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes i, com tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de béns comuns. En aquest sentit, les Nacions Unides el juliol de 2010 reconeixien que l’aigua és un dret humà.

Atès que l’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i que s’ha de garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu subministrament es pugui privar per motius econòmics o socials.

Atès que aquests serveis bàsics s’han de prestar de forma eficaç, de manera que els beneficis d’aquestes activitats retornin a la societat per millorar el servei públic, així com la qualitat de l’aigua retornada al medi ambient.

Atès que, en aquest context, la gestió pública de l’aigua s’ha de considerar com el model de gestió que millor s’ajusta a aquestes exigències, amb mecanismes de control social que garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva.

Atès que el 31 de gener de 2018 es va constituir l’AMAP que, actualment, compta ja amb 36 membres entre Ajuntaments (30: Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Cardedeu, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, El Prat de Llobregat, Girona, La Bisbal d’Empordà, Lleida, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Ripollet, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, Sarrià de Ter, Sobremunt i Terrassa), Operadors públics de gestió de l’aigua (3: Aigües del Prat, Barcelona Cicle de l’Aigua, i Serveis i Aigua de Barberà Empresa Municipal) i Entitats (3: Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció i Grup de Defensa del Ter)

Atès que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública per a la seva ratificació per part del Ple municipal de l’Ajuntament de Montmeló, de conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vistos la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 133 a 136 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es preveu la facultat dels ens locals de constituir associacions, d’àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns.

Vistos els articles 321-1 a 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que regulen de forma específica la naturalesa i constitució de les associacions.

Vist l’informe jurídic emès per Secretaria així com l’informe de la Intervenció de l’Ajuntament de Montmeló.

Per tot això, el grup municipal de Canviem Montmeló proposa al Ple prendre el següents,

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajutament de Montmeló com a membre de ple dret a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP).

SEGON.- Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada Associació i que consten com a annex al present acord.

TERCER.- Designar la representació de la Corporació en els òrgans de govern de l’Associació que corresponguin.

QUART.- Donar compte d’aquests acords a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública.