Moció D’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI+

2 de juliol de 2020

La Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats de Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades a avançar en el respecte i reconeixement de les diverses identitats i expressions de gènere, així com de les diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia, tot coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i eficient. Considerant que els seus objectius són fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin:

 • El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
 • La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat.
 • La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió.
 • La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la comunitat LGTBI.

Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI:

 • Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals.
 • Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI en l’àmbit municipal.
 • Construint referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat afectiva-sexual.
 • Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els municipis integrants de la Xarxa
 • Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera mancomunada.
 • Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball.
 • Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica.
 • Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI en les seves fases i els diversos àmbits competencials:
  • Formant al personal de l’ajuntament i les entitats locals en la temàtica LGTBI.
  • Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. I considerant, a més, que cal una gestió local de les polítiques LGTBI consensuada i compromesa amb el respecte a la igualtat com una condició necessària per a l’assoliment de la plena ciutadania i el desenvolupament democràtic.

Per tot l’exposat, el grup municipal de Canviem Montmeló proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI.

SEGON.- Dur a terme les següents polítiques:

 1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública dels mateixos.
 2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats.
 3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot posant èmfasi en:
  • La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
  • La lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació municipal.
  • L’impuls d’actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI amb accions i actuacions concretes que s’incloguin al Pla local d’Igualtat de Montmeló.

TERCER.- Nomenar un representant per a la Xarxa de Municipis LGTBI.

QUART.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.