Moció del Grup Municipal de Canviem Montmeló per Revertir les Retallades en Educació Pública a Montmeló pel Curs 2020-2021

2 de juliol de 2020

Atès que les ràtios mitjanes de la Unió Europea són de 20 alumnes per a l’educació infantil i 22 per a la primera etapa secundària i a les escoles públiques de Catalunya, a partir de les retallades del 2011 del Govern de la Generalitat, ens hem anat allunyant d’aquestes mitjanes.

Atès que a Montmeló, aplicant criteris exclusivament economicistes, s’han retallat els darrers quatre anys una línia de P3 i una de 1er d’ESO

Atès que també han estat retallades les places de personal tècnic d’educació infantil i d’educació especial, mestres especialistes essencials a les escoles per atendre a la diversitat i a les necessitats específiques de l’alumnat.

Atès que la comunitat educativa representada per instàncies unitàries com el Marc Unitari de la comunitat educativa compost per associacions de pares i mares, sindicats de treballadors/es i d’estudiants, moviments de renovació pedagògica, també reclamen que el Govern de la Generalitat redueixi les ràtios i doti les escoles del personal de suport necessari per garantir la bona qualitat de l’educació pública.

Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat ha confirmat a l’Ajuntament de Montmeló que pel curs 2020-2021 hi haurà quatre línies de P3 a Montmeló, dos a l’escola Sant Jordi i dos al Pau Casals, i que hi ha 82 alumnes preinscrits a les dues escoles.

Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat encara no ha confirmat a l’Ajuntament de Montmeló les línies que hi haurà a 1er d’ESO a l’Institut de Montmeló pel curs 2020-2021, que actualment en compta amb tres i té 91 alumnes preinscrits pel proper curs.

Atès que l’educació pública és eina d’igualtat d’oportunitats, per la qual cosa cal augmentar els recursos per a garantir la millora del benestar personal i social.

Atès que amb el context de pandèmia global de la COVID-19 i amb infants que han estat sis mesos sense anar a l’escola, serà encara més necessari que mai treballar amb grups reduïts i garantir el reforç personalitzat i l’atenció a la diversitat.

El grup municipal de Canviem Montmeló de l’Ajuntament de Montmeló proposa al Ple els següents acords:

ACORDS

Primer. – Reclamar que pel proper curs el Govern de la Generalitat reverteixi les retallades a les escoles i institut públics de Montmeló, dotant-los dels recursos econòmics i humans necessaris pel seu bon funcionament en el curs de la “represa”.

Segon. – Reclamar al Govern de la Generalitat que els grups-classe de P3 de Montmeló tinguin ràtios per sota dels 20 alumnes per classe, d’acord amb la reivindicació de la comunitat educativa pública del nostre país i de Montmeló.

Tercer. – Reclamar al Govern de la Generalitat que les dues escoles de Montmeló tornin a disposar de les places de tècniques d’educació infantil i d’educació especial que els pertoquen, segons els propis requisits i compromisos del Departament d’Educació i els acords signats amb els representants sindicals dels mestres.

Quart. – Reclamar al Govern de la Generalitat el retorn de la 4a línia de 1er d’ESO a l’Institut de Montmeló, d’acord amb la reivindicació de la comunitat educativa pública del nostre país i de Montmeló.

Cinquè. – Traslladar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Marc Unitari de la comunitat educativa, a les federacions d’Educació de CCOO, UGT i USTEC, a les AMPES de les escoles de Montmeló (Escola bressol La Fireta, Escola Sant Jordi, Escola Pau Casals, Institut de Montmeló) i també a les direccions d’aquestes escoles.

Montmeló, 23 de juny 2020

Grup municipal Canviem Montmeló